Kamulaştırma İşlemleri ve Kamulaştırma Davaları

Kamu İdareleri, yükümlü oldukları kamu hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan taşınmaz mal, kaynak ve irtifak haklarının bedellerini nakden ve peşin olarak veya belirli hallerde taksitlerle ödemek suretiyle kamulaştırma işlemi yapabilirler.

Kamulaştırma Kanunu ile taşınmaz malların kamulaştırılmasında yapılacak işlemler, kamulaştırma bedelinin hesaplanmasını, taşınmaz malın ve irtifak hakkının kamu adına tescili, kamulaştırıldığı halde kullanılmayan taşınmaz malın maliki tarafından geri alınması, karşılıklı hak ve yükümlülükler ile bunlara dayalı uyuşmazlıkların çözüm usul ve yöntemleri düzenlemiştir. Özel kanunlarına dayanılarak yapılacak kamulaştırmalarda da 2942 sayılı kanun hükümleri uygulanır.

Kamulaştırma Usulü

İdare tarafından kamulaştırma işlemi için yeterli ödenek temin edildikten sonra kamu yararı kararı alınıp onaylanması gerekir. Yetkili icra organınca kamulaştırma işlemine başlanıldığını gösteren bir kararın alınması halinde onaylı imar planına veya ilgili bakanlıklarca onaylı özel plan ve projesine göre yapılacak hizmetler için kamu yararı kararı alınmasına ve onaylanmasına gerek yoktur.

Kamulaştırma Kanunu 7. madde gereğince kamulaştırmayı yapacak idare işleme konu taşınmaz malların veya kaynakların sınırını, yüzölçümünü ve cinsini gösterir ölçekli planını yapar veya yaptırır.

Kamulaştırılan taşınmaz malın sahiplerinin tapu sicilinde kayıtlı olmaması halinde zilyetlerinin adresleri, tapu, vergi ve nüfus kayıtları İdarece tespit ettirilir. Kamulaştırma kararı verildikten sonra İdare kamulaştırma işleminin şerh verilmesi için tapu sicil müdürlüğüne bildirimde bulunur. Şerh işleminden sonraki altı ay içinde kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tescili istemiyle dava açıldığına dair belge sunulmaması halinde kamulaştırma şerhi resen tapu sicilinden silinir.

Satın alma usuli ile kamulaştırma

İdare tarafından Kamulaştırma Kanununun 8. maddesi gereğince öncelikle satın alma usulünün uygulanması gerekir. Kamulaştırma kararı ile birlikte uzman kişi yada kuruluşlar vasıtasıyla taşınmazın yaklaşık değerini tespit etmek üzere kıymet takdir komisyonu ve tespit  edilen bedel üzerinden pazarlıkla satın alma ve trampa işlemlerini yerine getirmek üzere en az üç kişiden oluşan uzlaşma komisyonunu da İdare tarafından oluşturulur.

Kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazın yaklaşık bedeli tespit edildikten sonra pazarlıkla satın almak veya idareye ait bir başka taşınmaz malla trampa yoluyla devralmak istediği resmi taahhütlü bir yazıyla taşınmaz sahibine bildirilerek anlaşmaya davet edilir. Taşınmaz sahibinin  tebligat tarihinden itibaren on beş gün içinde  idareye başvurulması halinde; komisyonca pazarlık görüşmelerine başlanır. Kıymet takdir komisyonunun belirlediği tahmini değeri geçmemek kaydıyla bedeli mukabilinde yada trampa yoluyla anlaşmaya varılması halinde, yapılan bu anlaşmaya ilişkin bir tutanak düzenlenir ve taraflarca imzalanır.  İdarece tarafından tutanak tarihinden itibaren kırkbeş gün içinde bedel ödenmeye hazır hale getirilerek malike yazıyla bildirilerek tapuda belirtilen günde idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. Ferağ verilmesi halinde kamulaştırma bedeli taşınmaz sahibine ödenir.

Tarafların anlaşması sonucu satın alma suretiyle yapılan kamulaştırma bedeline karşı davaları açılamaz.

Kamulaştırılan taşınmaz mal, kaynak ve irtifak hakları sahipleri
1-Kamulaştırma işleminin iptali davaları
2-Maddi düzeltim davaları
3-Geri alım davaları-
4-Artan kısmın kamulaştırılması davaları açabilirler.

1- İptali Davaları

İdare tarafından yapılan kamulaştırma işlemine taşınmaz mal, kaynak ve irtifak haklarını sahipleri tarafından idari yargıda “kamulaştırma işleminin iptal davası” açabilirler.
İdari işlemlerin yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönünden hukuka uygun olması zorunlu olup, mevzuata uyarlılık bulunmaması halinde işlem iptal yaptırımına konu olabilir. Örneğin yetkili İdare tarafından yapılmayan veya kamu yararı bulunmayan işlem iptal davasına konu olabilir.

İptal davasında görevli ve yetkili mahkeme kamulaştırılan taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi olup,  kamulaştırma kararının Bakanlar Kurulu tarafından alınması halinde ise iptal davası Danıştay’da açılacaktır. Kamulaştırma işleminin iptaline karşı Kanunu’nun 14. maddesine göre tebliğ tarihinden itibaren  otuz gün içerisinde açılabilir. Otuz günlük süre hak düşürücü süredir.  İptal davası açılması halinde Asliye Hukuk Mahkemesince bekletici sorun yapılmalıdır.

2-Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası (K.K.m.10)
Kamulaştırmanın satın alma yoluyla gerçekleşmemesi halinde idare taşınmazın bedeli ve kamulaştırma ile ilgili diğer bilgi ve belgelerle birlikte taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine açacağı dava ile taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle idare adına tesciline karar verilmesini talep eder.

Hâkim duruşmada taşınmaz malın bedeli konusunda tarafları anlaşmaya davet eder.  Tarafların bedelde anlaşması halinde taraflarca anlaşılan miktar kamulaştırma bedeli olarak mahkemece tespit edilir. Anlaşma tutanağının tanziminden itibaren en geç kırk beş gün içinde İdare tarafından anlaşılan bedel ödenmeye hazır hale getirilerek taşınmaz sahibine yazıyla bildirilerek idare adına tapuda ferağ vermesi istenilir. Ferağ verilmesiyle kamulaştırma bedeli ödenerek kamulaştırma işlemi tamamlanmış olur.

Tarafların anlaşamamaları halinde hâkim en geç on gün içinde keşif ve otuz gün sonrası için de duruşma günü tayin ederek yapılan keşif sonucu taşınmazın değeri tespit edilir.  Hâkim tarafından tespit edilen miktarın, peşin olarak veya taksitle ödenmesi mümkün ise, ilk taksitin yine peşin olarak hak sahibi adına bankaya yatırılması için idareye on beş gün süre verilir. Gerektiğinde bu süre bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir. İdarece kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına yatırıldığına dair makbuzun ibrazı halinde mahkemece, taşınmaz malın idare adına tesciline ve kamulaştırma bedelinin hak sahibine ödenmesine karar verilir ve bu karar, tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Tescil hükmü kesin olup tarafların bedele ilişkin temyiz hakları saklıdır.

B- Maddi Düzeltim Davaları
Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi gereğince kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasında kamulaştırılacak taşınmaz ile ilgili olarak idarece hazırlanmış kıymet takdir tutanakları gibi kamulaştırma işlemine ilişkin belgelerinde herhangi bir eksiklik veya gerçeğe aykırılığın bulunması halinde ilgililerce tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içerisinde Asliye Hukuk Mahkemesinde “maddi düzeltim davası” açılabilir.

C- Geri Alım Davaları
Kamulaştırma  bedelinin kesinleşmesinden itibaren beş yıl içinde, idarece veya 22. madde gereğince devir alan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun hiçbir işlem veya tesisat yapılmaması halinde ilgililerce 5 yıllık sürenin dolmasından itibaren 1 yıllık süre içerisinde kamulaştırma bedeli ile yasal faizi ile birlikte kamulaştırma bedelini İdareye ödeyerek taşınmazı geri alabilirler.

D- Artan Kısmın Kamulaştırılması Davaları

Kısmen kamulaştırma

Madde 12 - Kısmen kamulaştırılan taşınmaz malın değeri;
a) Kamulaştırılmayan kısmın değerinde, kamulaştırma sebebiyle bir değişiklik olmadığı takdirde, o malın KK 11 inci maddede belirtilen esaslara göre takdir edilen bedelinden kamulaştırılan kısma düşen miktarıdır.

b) Kamulaştırma dışında kalan kısmın kıymetinde, kamulaştırma nedeniyle eksilme meydana geldiği takdirde; bu eksilen değer miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin olunan kamulaştırma bedeline eksilen değerin eklenmesiyle bulunan miktardır.

c) Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde ise, artış miktarı tespit edilerek, kamulaştırılan kısmın (a) bendinde belirtilen esaslar dairesinde tayin edilen bedelinden artan değerin çıkarılmasıyla kamulaştırma bedeli tespit edilir.

 Bu halde yapılacak indirme, kamulaştırma bedelinin yüzde ellisinden fazla olamaz. Kamulaştırma dışında kalan kısım, kesilen bina, ihata duvarı, kanalizasyon, su, elektrik, hava- gazı kanalları, makine gibi tesislerden mal sahiplerine kalacak olanlarının eski nitelikleri dairesinde kullanılabilecek duruma getirilebilmeleri için gereken gider ve bedel, belirlenerek kamulaştırma bedeline ilave olunur.
Bu masraf ve bedeller kıymet düşüklüğü miktarının belirlenmesinde göz önünde tutulmaz.

“Kısmi kamulaştırılan taşınmazdan artan kısmı yararlanmaya uygun olmaması halinde ilgili kişiler kamulaştırma kararının tebliğinden itibaren otuz gün içinde başvurusu üzerine kalan kısmın kamulaştırılması gerekir. Süre, idare tarafından açılan kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili dava dilekçesinin ilgiliye tebliğinden itibaren başlayacaktır. İlgilisince idareden kalan kısmın kamulaştırılması isteyenebileceği gibi Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan davada bu kısım için bedelin tespitini de isteyebilecektir. İlgili tarafından süresinde İdareye başvuru halinde  süreye bağlı olmaksızın adli yargıda ayrı bir dava açılabilecektir.

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti Usulü

Kamulaştırma Kanunu 11 madde gereğince taşınmazın bedelin tespitinde öncelikle taşınmazın niteliği belirlenmelidir.
Taşınmaz 1/1000’lik imar planındaysa yada  1/5000’lik imar planında ve meskûn mahaldeyse veya  1/5000’lik imar planında ancak meskûn mahalde olmamasına karşın belediye hizmetlerinden yararlanıyorsa yine arsa niteliğindedir.

Taşınmaz  1/5000’lik imar planında olmasına karşın yukarıdaki nitelikleri taşımıyor veya  1/1000 ve 1/5000’lik imar planında yer almıyorsa arazi vasfındadır.
Bu kıstaslara rağmen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kendi yasal mevzuatına dayanarak arazi vasfında olan bir kısım arazileri imar uygulaması ile  arsa olarak belirleyebilir.
Taşınmazın bulunduğu köy belediye sınırları içerisinde ise ve belediye tarafından hazırlanan 1/1000’lik imar planı kapsamında kalıyorsa yada  1/5000’lik imar planında ve meskûn mahalde yada 1/5000’lik imar planında  ve belediye hizmetlerinden yararlanıyorsa arsadır  niteliğindedir.

Taşınmaz mal veya kaynağın;
a) Cins ve nevini,
b) Yüzölçümünü,
c) Kıymetini etkileyebilecek bütün nitelik ve unsurlarını ve her unsurun ayrı ayrı değerini,
d) Varsa vergi beyanını,
e) Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,
f) Arazilerde, taşınmaz mal veya kaynağın kamulaştırma tarihindeki mevki ve şartlarına göre ve olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net gelirini,
g) Arsalarda, kamulaştırma gününden önceki özel amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini,
h) Yapılarda, kamulaştırma tarihindeki resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,
i) Bedelin tespitinde etkili olacak diğer objektif ölçüleri, Esas tutarak düzenleyeceği raporda bütün bu unsurların cevaplarını ayrı ayrı belirtmek suretiyle gerekçeli bir değerlendirme raporuna dayalı olarak kamulaştırma bedeli takdir edilir.

Kamulaştırma bedelinin takdirinde, kamulaştırmayı gerektiren imar ve hizmet teşebbüsünün sebep olacağı değer artışları ile ilerisi için düşünülen kullanma şekillerine göre getireceği kar, kıymet takdirinde dikkate alınmaz. Kıymet takdir komisyonu raporunu, tespit tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde idareye verir. İşin niteliğinin zorunlu kıldığı hallerde bu süre üç ayı geçemez. Kamulaştırma yoluyla irtifak hakkı tesisinde, bu kamulaştırma sebebiyle taşınmaz mal veya kaynakta meydana gelecek kıymet düşüklüğü gerekçeleriyle belirtilir. Bu kıymet düşüklüğü kamulaştırma bedelidir.

a) Arazi Değerlendirmesi
Taşınmazın değeri “net gelir yöntemi” ne göre tespit edilir. Taşınmazın mevkii, ekilebilecek ürünler ve münavebeye alınan bu ürünlerin elde edilmesi için yapılacak harcamalar göz önünde tutularak net gelirin hesaplanıp, diğer tüm unsurlarında değere katkı oranları ayrı ayrı belirtilip dayanakları gösterilmek suretiyle bilimsel yolla kamulaştırma bedeli tespit edilir.
Arazinin değerinin tespitinde net gelir hesaplanarak kapitalizosyon faizine bölünerek bulunur.

b) Arsa Değerlendirilmesi
Arsa niteliğindeki taşınmazın değeri emsal satışlara göre belirlenir. Taraflarca yada resen değerlendirmeye alınan emsallerin satıcı-alıcı, satış değeri, satış tarihi ve satılan taşınmazın niteliği ve yüz ölçümünü gösteren tapu kaydı getirtilir.  Emsal taşınmazın kamulaştırılan taşınmaza nitelik ve konum bakımından yakın olmasına özen gösterilir. Emsal taşınmazın satış değeri dava tarihindeki satış değerine TUİK’ in toptan üretici fiyat endeksine göre taşınır ve  taşınmaz ile emsal taşınmazın karşılaştırılması yapılarak her iki taşınmazın birbirine eksik ve üstün yönleri karşılaştırılır.

Her iki taşınmazın;
Konumları, yüzölçümleri, şehir merkezine uzaklıkları,imar ve yol durumları, kullanım  şekilleri, alt yapılarının bulunup bulunmadığı, ticaret ve mesken alanında olup olmadıkları gibi kriterlere belirlenir.

Dava hakkı

Madde 14 - Kamulaştırılacak taşınmaz malın sahibi, zilyedi ve diğer ilgililer noter veya köy ihtiyar kurulu aracılığıyla yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere gazete ile yapılan ilan tarihinden veya köy odasına asılmak suretiyle yapılan ilan süresinin bitiminden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve takdir olunan bedel ile maddi hatalara karşı da taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde dava açabilirler.

İdari yargıda açılan davalar öncelikle görülür. İdari yargıya başvurulduğu takdirde, adli yargıya başvuru süresi, idari yargı kararının kesinleştiği tarihten, bu kararlara karşı temyiz veya karar düzeltilmesi isteminde bulunulmuş ise, buna ilişkin kararların tebliği tarihinden itibaren işlemeye başlar.

İştirak veya müşterek mülkiyette paydaşların tek başına dava hakları vardır. İdare, kamulaştırma belgelerinin tebliği için notere verildiği günden veya köy yararına kamulaştırmalarda aleyhine dava açılacak kişi yönünden geçerli tebliğ tarihinden itibaran altmış gün içinde takdir olunan bedel ile maddi hatalara karşı taşınmaz malın bulunduğu yer mahkemesinde dava açabilir.
İdare tarafından bu Kanun hükümlerine göre tespit olunan malik, zilyet ve diğer ilgililere karşı açılan davaların görülmesi sırasında, taşınmaz malın gerçek malikinin başka bir şahıs olduğu anlaşıldığı takdirde, davaya bu gerçek malik, tapu malikinin daha önce öldüğü sabit olursa mirasçıları da dahil edilmek suretiyle devam olunur. Açılan davaların sonuçları dava açmayanları etkilemez.
Kamulaştırılacak Taşınmazın Aynının İhtilaflı Olup Olmadığının Tespiti(K.K.m.18)

İdare taşınmaz malın mülkiyeti üzerinde ihtilaf olup olmadığını tapu ve  kadastro müdürlüğü ile hukuk mahkemelerinden sorar ve yapılan araştırmalar sonucunda, taşınmaz malın tapuda kayıtlı olmakla birlikte mahkemede mülkiyeti üzerinde ihtilaf olduğu veya kadastrosu yapılmasına rağmen kadastro mahkemesinde davalı olduğunun tespit edilmesi halinde idarece, hazırlanan belgelerin tamamı, taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verilerek, taşınmaz malın kamulaştırma bedelinin tespitiyle, bu bedelin uyuşmazlığın sonucunda belli olacak hak sahibine ödenmesi karşılığında idare adına tesciline karar verilmesi istenir.

Mahkemece, taşınmaz mal hakkındaki mülkiyet ihtilafı ile ilgili yargılama gideri ve kamulaştırma bedeli davanın sonucunda belli olacak hak sahibine ödenmek üzere idarece mahkemenin belirttiği bankaya aylık vadeli hesaba yatırılmasından sonra, bu bedelin ileride belli olacak hak sahibine ödenmesine ve taşınmaz malın idare adına tesciline karar verilir ve bu karar tapu dairesine ve paranın yatırıldığı bankaya bildirilir. Mülkiyet ihtilafı ile ilgili davanın sonucunda, hak sahibi olduğuna mahkemece karar verilen kişinin müracaatı üzerine kamulaştırma bedelini tespit eden mahkemenin, paranın bu hak sahibine ödenmesi için bankaya yazacağı talimat üzerine para hak sahibine ödenir.  Bu işlemler, mahkemenin davetine uymayanlar olduğu takdirde ilgilinin yokluğunda yapılır.

Kamulaştırmaya konu taşınmaz malın maliki tarafından mahkemece yapılan tebligat gününden, kendilerine tebligat yapılamayanlara tebligat yerine geçmek üzere mahkemece gazete ile yapılan ilan tarihinden itibaren otuz gün içinde, kamulaştırma işlemine karşı hak sahipleri tarafından idari yargıda iptal davası açılması ve idari yargı mahkemelerince de yürütmenin durdurulması kararı verilmesi halinde mahkemece, idari yargıda açılan dava bekletici mesele kabul edilerek bunun sonucuna göre işlem yapılır.
Tapuda Kayıtlı Olmayan Taşınmaz Malların Tescili Ve Zilyedin Hakları

Madde 19 - Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz malın zilyedi mevcut olup da zilyedlikle iktisap iddiasında bulunursa, kamulaştırma yapan idare delilleri toplar ve keyfiyeti bir tutanakla belirtir. Taşınmaz mala takdir edilen değerin tamamını veya ödenmesi gereken ilk taksidini milli bankalardan birine yatırarak makbuzunu tahkikat ve kamulaştırma evrakı ile birlikte taşınmaz malın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesine verir. Mahkeme, sekiz gün içinde evrak üzerinde inceleme yaparak taşınmaz malın lehine kamulaştırma yapılan idare adına tescilini ve ayrıca zilyedinin şerh verilmesini tapu dairesine bildirir. Mahkeme, idari tahkikat sonucunu zilyedin kamulaştırma tarihinde taşınmaz malı Medeni Kanun hükümleri dairesinde ve zilyedlikle iktisap etmiş olduğunu belirtmeye yeterli görmediği takdirde durumu zilyede gerekçeleriyle tebliğ eder. Zilyedin tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde Medeni Kanunun zilyedlikle iktisap hükümleri dairesinde aynı usul ve şekillere göre dava açarak taşınmaz malı kamulaştırma tarihinde iktisap etmiş olduğunu ispat etmesi lazımdır. Zilyed bu müddet içinde dava artığını belgelendirmediği takdirde kamulaştırma bedeli kamulaştırmayı yapan idare tarafından emanete alınır. Üçüncü şahısların umumi hükümler dairesinde kamulaştırma bedeline istihkak davası açmak hakları saklıdır. Mahkeme, idari tahkikatın iktisap iddiasını haklı gösterecek mahiyette olduğunu görürse, durumu o yerin maliye dairesine bildirmekle beraber taşınmaz malın bulunduğu yerde uygun görülecek araçlarla iki defa ilan eder.

Son ilandan itibaren üç ay içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından zilyet aleyhine dava açıldığı belgelendirilmediği takdirde zilyet kamulaştırma bedelinin kendisine ödenmesini isteyebilir. Ancak, idare durumu vergi dairesine bildirir. Bu müddet içinde zilyet aleyhine dava açılırsa, kamulaştırma bedelinin ödenmesi davanın kesinleşmesine bırakılır. Kamulaştırma bedelinin zilyede verilmiş olması, o taşınmaz malda hak iddia edenlerin genel hükümler dairesinde zilyet aleyhine, bedele istihkak davası açmak haklarını düşürmez. İdare yukarıdaki fıkralar gereğince işlem yapmamış ise kamulaştırılan yerin mülkiyetini kazandığını ispat yükümlülüğü zilyede düşer. Başkası adına tapulu, sahipsiz ve zilyedi tarafından iktisap edilmemiş yerin kamulaştırılmasında, bina ve ağaçların takdir olunan bedeli zilyedine ödenir.

Kamulaştırmadan Vazgeçme ve Geri Alma

İdarenin tek taraflı vazgeçmesi

Madde 21 - İdare kamulaştırmanın her safhasında kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciin kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçebilir. Şu kadar ki, dava sırasında vazgeçme halinde dava giderleri ile harç, harcanan emek ve işin önemi gözetilerek mahkemece maktuen takdir olunacak avukatlık ücreti idareye yükletilir.

Tarafların anlaşmasıyla vazgeçme ve devir

Madde 22 - Kamulaştırmanın ve bedelinin kesinleşmesinden sonra taşınmaz malların kamulaştırma amacına veya kamu yararına yönelik herhangi bir ihtiyaca tahsisi lüzumu kalmaması halinde, keyfiyet mal sahibi veya mirasçılarına tebliğ edilir ve tebliğ üzerine üzerine mal sahibi veya mirasçıları, aldığı kamulaştırma bedelini üç ay içinde ödeyerek taşınmaz malını geri alabilir. Ancak, kamulaştırılan taşınmaz mala kamulaştırmayı yapan idare dışında başka bir idare, kamulaştırma yoluyla gerçekleştirebileceği bir kamu hizmeti amacıyla istekli olduğu takdirde bu Kanunun 30 uncu veya 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanununun 23 üncü maddesine göre taşınmaz istekli İdareye devredilir.

Mal sahibinin geri alma hakkı

Madde 23 - Kamulaştırma bedelinin kesinleşmesi tarihinden itibaren beş yıl içinde, kamulaştırmayı yapan idarece veya devir veya tahsis yapılan idarece; kamulaştırma ve devir amacına uygun hiç bir işlem veya tesisat yapılmaz veya kamu yararına yönelik bir ihtiyaca tahsis edilmeyerek taşınmaz mal olduğu gibi bırakılırsa, mal sahibi veya mirasçıları kamulaştırma bedelini aldıkları günden itibaren işleyecek kanuni faiziyle birlikte ödeyerek, taşınmaz malını geri alabilir.  Doğmasından itibaren bir yıl içinde kullanılmayan geri alma hakkı düşer. Aynı amacın gerçekleşmesi için birden fazla taşınmaz mal birlikte kamulaştırıldığı takdirde  5 yıllık ve 1 yıllık süreler en son kamulaştırılan taşınmaza göre belirlenir  İdare fiilen bir işlem yapmış olmasa dahi tapuda ifraz, tefrik yapmışsa tapuda yapılan bu işlemler kamulaştırma amacına yönelik yapılmış işlemlerden sayılır ve malikin geri alma hakkı kalkar.  Birden çok taşınmazın kamulaştırıldığı durumlarda idare bu taşınmazların birisinde dahi kamulaştırma amacına yönelik bir işlem yaparsa bütün maliklerin geri alma hakkı ortadan kalkacaktır.

Acele kamulaştırma

Madde 27 -  Yurt savunması veya aceleliğine Bakanlar Kurulunca karar alınacak hallerde veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda gerekli olan taşınmaz malların kamulaştırılmasında kıymet takdiri dışındaki işlemler sonradan tamamlanmak üzere ilgili idarenin istemi ile mahkemece yedi gün içinde o taşınmaz malın seçilecek bilirkişilerce tespit edilecek değeri, idare tarafından mal sahibi adına yapılacak davetiye ve ilanda belirtilen bankaya yatırılarak o taşınmaz mala el konulabilir.  Şartları oluştuğu takdirde taksitle yapılacak kamulaştırmalarda yatırılacak miktar, ödenecek ilk taksit bedelidir.  Acele kamulaştırma kapsamında verilecek kararlar kesindir.

 Web sitemizde yer alan bilgiler hukuki mütalaa veya tavsiye değildir. Büromuz bu sitede yer alan bilgilere, metinlere ve yayınlara dayanılmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.Uyarı : Web sitemizde yer alan bilgiler hukuki mütalaa veya tavsiye değildir. Büromuz bu sitede yer alan bilgilere, metinlere ve yayınlara dayanılmasından dolayı sorumluluk kabul etmez.

İlginizi Çekebilecek Diğer Yazılar